Als hogeschool- of universiteitsstudent kan je je examenresultaten betwisten door intern beroep aan te tekenen bij de onderwijsinstelling. Hiervoor moet men zich aan verschillende formaliteiten houden. Indien de student van mening is dat de procedureregels niet werden nageleefd door de interne beroepscommissie, kan de student nadien nog naar de Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen in Brussel stappen.

Bij de FOD Financiën werd een Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) opgericht met een dubbele functie: enerzijds de invordering van achterstallige onderhoudsbijdragen en anderzijds de betaling van voorschotten op onderhoudsbijdrage. Deze dienst treedt niet automatisch op. U of uw advocaat dient hiertoe een aanvraag in te dienen en u moet hiervoor aan enkele voorwaarden voldoen. In de eerste plaats moet het uiteraard gaan om onderhoudsbijdragen ten voordele van kinderen. Ten tweede is een uitvoerbare titel vereist zoals een vonnis of een notariële akte. Daarnaast moet er sprake zijn van wanbetaling. Meer bepaald gaat het om het niet betalen gedurende twee (al dan niet opeenvolgende) maanden in het afgelopen jaar. Verder kunnen enkel onderhoudsgerechtigden die hun woonplaats in België hebben aanspraak maken op een tegemoetkoming van DAVO. Ten slotte geldt voor het verlenen van voorschotten een bepaalde inkomensgrens. Deze voorwaarde geldt daarentegen niet voor de inning en invordering van de onderhoudsbijdragen.

Ja. het uitgangspunt is dat de omgangsregeling en de daarmee samenhangende adreswissels van het kind gewoon uitgevoerd worden zoals voordien door de rechter bepaald of overeengekomen. Dit principe werd ook reeds bevestigd door de Vlaamse regering. De maatregelen verbieden vooralsnog niet dat de minderjarigen naar hun ouders worden gebracht en dat de wissels nog steeds plaatsvinden. Het betreffen essentiële verplaatsingen die niet verboden zijn. Hierop kan enkel uitzondering worden gemaakt indien één van de ouders of de minderjarige zelf besmet is met het Corona-virus. In dat geval is de wissel van de minderjarige niet meer verantwoord. Ook niet wanneer een bij de andere ouder inwonende persoon besmet is met Corona. Voor die gevallen zal wel een medisch attest moeten worden voorgelegd dat bevestigt dat het om een Coronabesmetting gaat. Een medisch attest dat dit niet uitdrukkelijk bevestigt volstaat niet om af te wijken van de bestaande verblijfsregeling. Niet naleving van de verblijfsregeling kan leiden tot strafrechtelijke vervolging wegens verhindering bezoekrecht (art. 432 Sw). Bovendien kan de rechter steeds nieuwe maatregelen uitspreken of zelfs dwangsommen en schadevergoedingen opleggen aan de weigerachtige ouder. Voor meer toelichting of hulp kan u steeds bij ons terecht terecht via telefoon of email.

Ja, sinds 1 april 2017 kan de erkenning – mits toestemming van de zwangere vrouw - op elk ogenblik van de zwangerschap gebeuren. Men moet zich hiervoor wenden tot de ambtenaar van de burgerlijke stand met een zwangerschapsattest dat werd opgesteld door een geneesheer of een vroedvrouw. De prenatale erkenning zal echter pas gevolgen hebben als het kind naderhand levend en levensvatbaar geboren wordt. Pas dan verwerft het kind immers juridische persoonlijkheid. Toch zijn er voordelen verbonden aan de prenatale erkenning door de vader: - de vader kan de aangifte van de geboorte zelf doen, zonder aanwezigheid van de moeder - de vader kan reeds tijdens de zwangerschap een geboortepremie aanvragen bij zijn werkgever Ook in de ondenkbare gevallen dat één van beide ouders of het kindje overlijdt kort na de geboorte, zorgt de prenatale erkenning ervoor dat de vaderschapsband vanaf het ogenblik van de geboorte reeds komt vast te staan en niet pas enkele uren of dagen later via een administratieve procedure.

Sinds de wet van 19 maart 2010 wordt de onderhoudsbijdrage voor kinderen, die is vastgesteld bij vonnis of bij overeenkomst, van rechtswege worden aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. Anders dan vroeger zal de bij vonnis of overeenkomst bepaalde onderhoudsbijdrage automatisch worden geïndexeerd. Dit houdt in dat het bedrag van de bijdrage om de twaalf maanden wordt aangepast in verhouding met de verhoging of verlaging van het indexcijfer van de consumptieprijzen. Vergeet echter niet dat u deze indexatie zelf zal moeten opeisen, wanneer de onderhoudsplichtige de indexatie niet toepast.

Ja, in België hebben grootouders een specifiek wettelijk verankerd recht op persoonlijk contact met hun kleinkind. In tegenstelling tot andere personen die contact willen hebben met het kind, dienen grootouders geen bijzondere redenen in te roepen om dit recht uit te oefenen. Indien ouders en grootouders het niet eens worden over de wijze van uitoefening van het recht op persoonlijk contact, zal de bevoegde Familierechtbank een beslissing dienen te nemen. Enkel wanneer contact met de grootouders tegen het belang van het kind zou zijn, zal een persoonlijk contact tussen grootouders en kleinkinderen door de rechtbank worden geweigerd. Ons kantoor kan u adviseren en desgevallend bijstaan bij een dergelijke procedure. Tevens kunnen we optreden als advocaat-bemiddelaar in familiezaken. Hierbij vervullen we een bemiddelende rol tussen ouders en grootouders, zodanig dat het contact met het kleinkind kan worden hersteld.

In principe verjaren persoonlijke vorderingen na tien jaar. Wat uitkeringen tot levensonderhoud betreft is echter in een uitzondering voorzien, deze verjaren namelijk door het verloop van vijf jaar. De wetgever heeft immers, door het invoeren van een verkorte verjaringstermijn van vijf jaar, willen vermijden dat de onderhoudsplichtige door het stilzitten van de onderhoudsgerechtigde plots geconfronteerd wordt met een immense schuldvordering. Denk er dus aan dat u tijdig om de betaling van onderhoudsgelden verzoekt.

SPECIALISATIES

Echtscheidingsrecht en familierecht

 • Echtscheidingen, nietigverklaring huwelijk
 • Voorlopige maatregelen, ouderlijk gezag, verblijfsregeling kinderen, onderhoudsgelden
 • Onderhandeling en uitwerking echtscheiding door onderlinge toestemming
 • Samenlevingscontracten, scheiding samenwonenden
 • Vereffening en verdeling van huwelijksvermogens en nalatenschappen
 • Erfrecht
 • Jeugdrecht, verontrustende opvoedingssituaties
 • Adoptie
 • Afstamming, erkenning
 • Nationaliteit, naamsverandering
 • Ouderschapsplan

Internationaal familierecht en kinderontvoeringen

 • Parentale kinderontvoering en terugkeerprocedures
 • Verdrag van ’s Gravenhage 1980 met betrekking tot de burgerrechtelijke aspecten van Internationale ontvoering van kinderen
 • Brussel II bis-verordening
 • Rome III-verordening
 • Onderhoudsverordering
 • Internationaal privaatrecht

Familiale bemiddeling

 • Ouderschapsbemiddeling
 • Scheidingsbemiddeling
 • Homologatie overeenkomsten
 • Cross border mediation

Beslagrecht

 • Roerend en onroerend beslag
 • Revindicaties
 • Bewarend en uitvoerend beslag
 • Loonbeslag

Huurrecht

 • Nazicht en redactie huurcontracten
 • Beëindiging en ontbinding huurovereenkomsten
 • Contractenrecht
 • Nazicht en redactie contracten
 • Moeilijkheden bij de uitvoering van contracten
 • Alle vormen van beëindiging van een contract
 • Koop, huur, lastgeving, bewaargeving, borgtocht
 • Invordering of betwisting facturen

Burgerlijk aansprakelijkheidsrecht

 • Verkeersrecht en letselschade
 • Burgerlijke- en strafrechtelijke aansprakelijkheid
 • Burenhinder
 • Regresvorderingen
 • Verkeersongevallen
 • Bouwzaken
 • Schadegevallen
 • Regresvorderingen
 • Arbeidsongevallen
 • Beroepsaansprakelijkheid Notarissen

Aannemingsrecht en vastgoedrecht

 • Koop- verkoop onroerend goed
 • Huurcontracten
 • Aannemingsovereenkomsten
 • Expertises
 • Onroerend beslag