Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities 
In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: 
1.1. “Adverlat Advocaten”: de feitelijke vereniging, met zetel en met kantoor te B-2000 Antwerpen (België), Verlatstraat 23-25, btw-nummer BTW BE0543.348.864. 
T 0032 (0)3 232 77 09 
F 0032 (0)3 232 80 40 
I http://www.adverlat.be 
E  
1.2. “Cliënt”: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die gebruik maakt van de dienstverlening van Adverlat Advocaten. 
1.3. “Partij”: Adverlat Advocaten of de Cliënt. 
“Partijen”: Adverlat Advocaten en de Cliënt. 
Artikel 2 Toepasselijkheid 
§ 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke dienstverlening van Adverlat Advocaten aan de Cliënt en maken bijgevolg integraal deel uit van de contractuele relatie tussen Adverlat Advocaten en de Cliënt. 
Deze algemene voorwaarden zijn, als kaderovereenkomst, niet alleen van toepassing op de initiële opdracht van de Cliënt aan Adverlat Advocaten, maar ook op alle gebeurlijke navolgende opdrachten, tenzij voor een welbepaalde opdracht schriftelijk andere afspraken gemaakt zouden zijn. 
§ 2. Afspraken die zouden afwijken van één of meer bedingen van deze algemene voorwaarden zullen enkel het beding of de bedingen vervangen waarvan zij afwijken. De overige bedingen blijven onverkort van toepassing. 
Artikel 3 Contractspartij van de Cliënt – statuut van de advocaten verbonden aan Adverlat Advocaten 
§ 1. De advocaten verbonden aan Adverlat Advocaten verrichten hun diensten in naam en voor rekening van Adverlat Advocaten. 
Adverlat Advocaten is de enige contractspartij van de Cliënt voor iedere dienstverlening uitgevoerd door haar advocaten-vennoten, advocaten-medewerkers, advocaten-stagiairs en aangestelden. 
De lijst van advocaten die verbonden zijn aan Adverlat Advocaten en hun statuut kunnen steeds worden teruggevonden in het Informatiedocument en op de website van Adverlat Advocaten. 
§ 2. Uitzonderlijk kan een advocaat verbonden aan Adverlat Advocaten een dossier in eigen beheer behandelen. 
Desgevallend zal de overeenkomst met en/of de correspondentie van de advocaat die een dossier in eigen beheer behandelt zulks uitdrukkelijk vermelden (bv. als volgt: “Dit dossier is een eigen dossier van mr. […] en geen dossier van Adverlat Advocaten” en/of door het hanteren van een eigen briefpapier). 
Wanneer een advocaat verbonden aan Adverlat Advocaten een dossier in eigen beheer behandelt, is uitsluitend de desbetreffende advocaat contractspartij van zijn cliënt. 
§ 3. In het Informatiedocument kan de Cliënt steeds terugvinden bij welke orde van advocaten de advocaten verbonden aan Adverlat Advocaten ingeschreven zijn, aan welke beroepsregels (deontologische regels) de advocaten verbonden aan Adverlat Advocaten onderwerpen zijn en waar die beroepsregels geconsulteerd kunnen worden. 
Artikel 4 Voorwerp van de dienstverlening 
§ 1. De dienstverlening van Adverlat Advocaten kan onder meer betrekking hebben op adviesverlening, bijstand bij bemiddeling, bijstand bij een onderhandeling, bijstand bij een procedure, optreden als lasthebber. 
Partijen zullen het precieze voorwerp van de dienstverlening van Adverlat Advocaten bij aanvang van de werkzaamheden overeenkomen en, indien nodig, bij de verdere uitvoering ervan aanpassen/uitbreiden. De Cliënt gaat akkoord dat de bepaling van het precieze voorwerp van de dienstverlening en de eventuele aanpassing/uitbreiding ervan vormvrij kan gebeuren en onder meer kan blijken uit correspondentie, uit de (zelfs stilzwijgende) aanvaarding van prestaties of de betaling van facturen. 
§ 2. Tenzij uit de aard van de betreffende opdracht zonder enige mogelijke twijfel blijkt dat het om een resultaatsverbintenis gaat dan wel dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen werd, zijn de verbintenissen van Adverlat Advocaten geen resultaatsverbintenissen maar inspanningsverbintenissen. 
§ 3. De plaats van uitvoering van de verbintenissen van Adverlat Advocaten is op de zetel van Adverlat Advocaten. 
Artikel 5 Interne taakverdeling 
§ 1. Tenzij de Cliënt zich hiertegen uitdrukkelijk verzet, kan Adverlat Advocaten naar eigen inzicht dossiers of bepaalde aspecten ervan intern verdelen of herverdelen onder haar advocaten. 
Deze interne verdeling zal zo veel als mogelijk gebeuren volgens de voorkeurmateries van de advocaten en/of de wensen van de Cliënt. Waar no-dig wordt gewerkt in teamverband. 
De dominus litis behoudt steeds de supervisie over het dossier. 
§ 2. De Cliënt wordt op de hoogte gebracht van de gegevens van de advocaat die zijn dossier behandelt. 
Artikel 6 Loyale samenwerking – informatie-uitwisseling – vermoeden van onderlinge vertegenwoordiging bij meerdere cliënten 
§ 1. De Cliënt verstrekt aan Adverlat Advocaten, zowel bij de aanvang van de overeenkomst als tijdens de duur ervan, desgevallend op verzoek van Adverlat Advocaten, stipt alle informatie die vereist is om de optimale uitvoering van haar dienstverlening mogelijk te maken. 
Adverlat Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de Cliënt. 
§ 2. Adverlat Advocaten informeert de Cliënt stipt over de uitvoering van haar dienstverlening en over het verloop van de behandeling van het dossier. 
§ 3. Adverlat Advocaten herinnert de Cliënt er aan dat juridische procedures risico’s en kosten (naast de eigen advocatenkosten) met zich meebrengen. 
In het bijzonder herinnert Adverlat Advocaten de Cliënt aan de regeling m.b.t. de gerechtskosten, zoals vervat in de artikels 1017 en 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en het Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007 ter uitvoering ervan. Op basis van deze wetsbepalingen (1) wordt (in burgerlijke rechtszaken) in principe de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, (2) omvatten deze kosten ondermeer een rechtsplegingsvergoeding, d.i. “een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij”, en (3) wordt het bedrag van deze rechtsplegingsvergoeding volgens complexe regels en (periodiek geïndexeerde) tariefschalen vastgesteld. 
Voor andere procedures – strafprocedures, administratieve procedures… – gelden specifieke, al dan niet gelijkaardige, regels. 
§ 4. Indien Adverlat Advocaten in een dossier de belangen van meerdere Cliënten behartigt, mag zij ervan uitgaan dat deze Cliënten elkaar onderling vertegenwoordigen, in het bijzonder wat betreft de uitwisseling van informatie, het geven van goedkeuring aan ontwerpteksten en het geven van goedkeuring voor bepaalde handelingen. Dit is in het bijzonder zo wanneer de betreffende cliënten echtgenoten, samenwonenden, familieleden, za-kenpartners, partijen bij een zelfde overeenkomst, leden van een zelfde (vennootschaps)orgaan, verbonden vennootschappen, vennootschap en achterman zijn. 
Artikel 7 Beroep op derden 
§ 1. Indien het voor de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk is dat een beroep gedaan wordt op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de Cliënt de keuze daarvan aan Adverlat Advocaten. Hetzelfde geldt voor het uitvoeren van eenvoudige taken (neerleggen van een procedureakte, verschijnen op een (inleidings)zitting, …) door een plaatselijke advocaat. 
§ 2. Indien het voor de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk is dat een beroep gedaan wordt op andere derden, zoals (buitenlandse en/of gespecialiseerde) advocaten, notarissen, accountants, revisoren of deskundigen, worden deze gekozen in overleg met de Cliënt. 
§ 3. De inschakeling van derden gebeurt in naam en voor rekening van de Cliënt, die geacht wordt rechtstreeks met deze derden te hebben gecontracteerd. De vergoedingen / erelonen en kosten van deze derden zijn integraal ten laste van de Cliënt en zullen in de regel rechtstreeks door de Cliënt betaald moeten worden aan deze derden. Indien zij door Adverlat Advocaten voorgeschoten zouden worden, zullen zij worden doorgerekend aan de Cliënt. 
Artikel 8 Vergoeding 
§ 1. Adverlat Advocaten zal haar werkzaamheden, kantoorkosten, doorberekende kosten en voorgeschoten kosten periodiek (normaal maandelijks of naarmate de werkzaamheden in een dossier vorderen en alleszins op de tijdstippen die voorgeschreven zijn door de btw-wetgeving) aanrekenen aan de Cliënt d.m.v. een factuur. 
Adverlat Advocaten mag de periodiciteit van haar facturen aanpassen indien de omvang van de gepresteerde werkzaamheden of de grootte van het aan te rekenen bedrag zulks verantwoorden. 
Het verschuldigde bedrag van de factuur wordt opgesplitst in de volgende posten: (1) erelonen, (2) kantoorkosten en (3) andere kosten. 
Verdere specificatie van de verrichte werkzaamheden en de kosten wordt op het eerste verzoek van de Cliënt toegestuurd. 
§ 2. De verrichte werkzaamheden worden onder de post erelonen aangerekend. 
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt, worden zij aangerekend op basis van de gepresteerde tijdseenheden en volgens de basisuurtarieven die door Adverlat Advocaten gehanteerd worden voor de advocaat/advocaten die de werkzaamheden verricht heeft/hebben. 
Een tijdseenheid beloopt één vijfde van een uur. Iedere aangevatte tijdseenheid kan in rekening gebracht worden als een volledige tijdseenheid. Het tarief per tijdseenheid bedraagt één vijfde van het uurtarief. 
De basisuurtarieven die door Adverlat Advocaten gehanteerd worden zijn de volgende: 
▪ advocaat-vennoot: € 150,- tot € 225,- exclusief btw (d.i. € 181,50 tot € 272,25 inclusief 21% btw); 
▪ advocaat-medewerker: € 100,- tot € 160,- exclusief btw (d.i. € 121,- tot € 193,60 inclusief 21% btw); 
▪ advocaat-stagiair: € 60,- tot € 100,- exclusief btw (d.i. € 72,60 tot € 121,- inclusief 21% btw). 

De Cliënt kan het actuele statuut van iedere advocaat verbonden aan Adverlat Advocaten – dat doorheen de tijd kan evolueren in functie van o.a. toegenomen ervaring – steeds terugvinden op de website van Adverlat Advocaten. 
Adverlat Advocaten mag dit basisuurtarief aanpassen in functie van de aard van de zaak, de inzet van de zaak, de moeilijkheidsgraad van de zaak, de ervaring van de behandelende advocaat en het dringend karakter van de opdracht. 
Adverlat Advocaten heeft het recht om in de maand januari van ieder jaar overeengekomen tarieven / vergoedingen te indexeren op grond van de evolutie van de index der consumptieprijzen van de onmiddellijk voorafgaande maand december ten opzichte van de index der consumptieprijzen van de maand december van één jaar eerder. 
Ingeval in een zaak een gunstige beslissing uitgesproken wordt en/of de zaak met een gunstig resultaat afgehandeld wordt, heeft Adverlat Advocaten het recht om een succesfee in rekening te brengen. Deze succesfee kan, naar keuze van Adverlat Advocaten en behoudens specifieke afspraken hieromtrent, bestaan in 
▪ het vermenigvuldigen met een coëfficiënt (die minimaal 1,1 en maximaal 2 bedraagt) van de aangerekende of aan te rekenen erelonen voor gepresteerde werkzaamheden; of 
▪ het, bijkomend, aanrekenen als ereloon van een percentage (dat – tenzij anders overeengekomen werd – maximaal 20 procent bedraagt) van de gerecupereerde of uitgespaarde bedragen of van de inzet van de zaak; of 
▪ het, bijkomend, aanrekenen van een bedrag dat overeenstemt met het toegekende schadebeding en/of de toegekende rechtsplegingsvergoeding. 

Onverminderd de aanrekening van erelonen, worden onder de post kantoorkosten de kosten voor de opening van het dossier, dactylografiekosten, afdruk- en kopiekosten, verzendingskosten en diverse kantoorkosten aangerekend. De kantoorkosten worden forfaitair aangerekend op basis van tien procent van de aangerekende erelonen. 
Adverlat Advocaten en de Cliënt kunnen onderling – bijvoorbeeld voor incassozaken, onbetwiste zaken en eenvoudigere zaken – andere formules voor de berekening van de erelonen en de kantoorkosten overeenkomen. Dergelijke formules kunnen ondermeer bestaan in 
▪ de aanrekening van een forfaitair bedrag per zaak of per zaak per aanleg; 
▪ de aanrekening van enkel het schadebeding en/of de rechtsplegingsvergoeding per zaak (ongeacht of deze bedragen effectief gerecupereerd kunnen worden door de Cliënt); 
▪ de aanrekening van een vast forfaitair bedrag per tijdsperiode (bijvoorbeeld per jaar) dat pro rata periodiek (in principe maandelijks) gefactureerd wordt. 

De kosten die Adverlat Advocaten heeft voorgeschoten aan derden, zoals griffies, hypotheekkantoren, registratiekantoren, ondernemingsloketten, het Belgisch Staatsblad, het Rijksregister, het Centraal bestand voor berichten van beslag, officiële en officieuze handels- en vennootschappenregisters, andere officiële en officieuze registers en databanken, derde-advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen, vertalers, boekhouders, accountants, revisoren, deskundigen en (binnenlandse en buitenlandse al dan niet openbare) instanties evenals de verplaatsingskosten van de advocaten (kilometervergoeding aan € 0,50 exclusief btw per kilometer en parkeerkosten) worden onder de post andere kosten afzonderlijk aangerekend op basis van de werkelijk gedragen kosten. 
Alle vermelde bedragen zijn, tenzij anders aangegeven, exclusief btw en nog te vermeerderen met het toepasselijke btw-percentage, dat actueel 21% bedraagt. Enkel op de voorgeschoten kosten zal, onder de voorwaarden bepaald in de btw-wetgeving, geen btw aangerekend worden. Circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T. 124.411 – NR 78-80) van 20 november 2013 verduidelijkt en preciseert de toepasselijkheid van de btw-wetgeving op de advocatuur. 
§ 3. Adverlat Advocaten behoudt zich het recht voor om aan de Cliënt voor de aanvang van en in de loop van haar werkzaamheden een voorschot te vragen d.m.v. een voorschotfactuur en om pas haar werkzaamheden aan te vatten respectievelijk voort te zetten of kosten voor te schieten na de betaling ervan. 
Een voorschot is een forfaitair bedrag dat de Cliënt aan Adverlat Advocaten moet betalen voorafgaand aan een gedetailleerde tussentijdse factuur of eindfactuur. In de afrekening wordt rekening gehouden met de reeds aangerekende voorschotten. 
Aan nieuwe Cliënten wordt vooraf steeds een voorschot gevraagd, waarvan het bedrag afhankelijk is van de te verrichten werkzaamheden en te maken kosten. 
Voorschotten kunnen steeds worden gevraagd wanneer de aard van de zaak en/of de te verrichten werkzaamheden dit vereisen en/of kosten moeten worden voorgeschoten. 
§ 4. Indien de Cliënt niet akkoord gaat met een factuur dient hij deze binnen de vijftien dagen na de dagtekening ervan schriftelijk en gemotiveerd te protesteren. 
§ 5. Tenzij anders overeengekomen werd, zijn alle facturen betaalbaar binnen de vijftien dagen na de dagtekening ervan. 
Indien een factuur (voorschotfactuur, tussentijdse factuur of eindfactuur) niet tijdig betaald wordt, heeft Adverlat Advocaten, zonder de Cliënt voorafgaand in gebreke te moeten stellen, (1) het recht om moratoire interesten aan een interestvoet van 10% aan te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur tot op de datum van volledige betaling evenals (2) het recht om een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het laattijdig betaalde bedrag aan te rekenen (met een minimum van € 50,-), onverminderd haar recht op de gerechtskosten (inclusief de toepasselijke rechtsplegingsvergoeding), moest een gerechtelijke invordering noodzakelijk zijn. 
Tevens heeft Adverlat Advocaten in dit geval zonder ingebrekestelling het recht hetzij om de uitvoering van haar werkzaamheden te schorsen tot op het ogenblik dat alle verschuldigde bedragen integraal betaald zijn, hetzij om de overeenkomst met de Cliënt met onmiddellijke ingang te beëindigen. 
Adverlat Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de schorsing van haar werkzaamheden of de beëindiging van haar overeenkomst met de Cliënt. 
§ 6. Indien Adverlat Advocaten in een zaak de belangen van meerdere Cliënten behartigt, zijn al deze Cliënten hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot betaling van de facturen die betrekking hebben op deze zaak (desgevallend vermeerderd met de aanhorigheden vermeld in §5 en alle invorderingskosten), en dit ongeacht aan welke Cliënt Adverlat Advocaten haar factuur heeft opgemaakt. 
§ 7. De plaats van betaling is op de zetel van Adverlat Advocaten. 
§ 8. In de gevallen waar de btw-wetgeving het opmaken van een factuur niet verplicht stelt (i.h.b. ten aanzien van particuliere cliënten die handelen buiten iedere professionele activiteit) kan Adverlat Advocaten eventueel, wanneer zij dit wenselijk acht, ervoor opteren om in de plaats van of voorafgaand aan een factuur een (provisioneel) betalingsverzoek (staat van erelonen en kosten) aan de Cliënt te richten. Alle voorgaande bepalingen i.v.m. de facturen opgemaakt door Adverlat Advocaten, i.h.b. §5, §6 en §7, gelden naar analogie voor ieder dergelijk betalingsverzoek. 
Artikel 9 Derdengelden 
§ 1. Adverlat Advocaten stort alle bedragen die zij voor rekening van de Cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan de Cliënt. 
Indien Adverlat Advocaten een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, brengt zij de Cliënt op de hoogte van de ontvangst van het bedrag en de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort. 
§ 2. Adverlat Advocaten mag op de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de Cliënt sommen inhouden tot dekking van de bedragen die de Cliënt aan haar verschuldigd is (ook al zouden die nog niet opeisbaar zijn). Zij brengt de Cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. 
§ 3. Adverlat Advocaten stort alle bedragen die zij van de Cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden. 
Artikel 10 Aansprakelijkheid 
§ 1. Ingeval van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de dienstverlening van Adverlat Advocaten (daaronder ook begrepen beroepsfouten van de advocaten verbonden aan Adverlat Advocaten die hun diensten verrichten in naam en voor rekening van Adverlat Advocaten) kan de Cliënt uitsluitend Adverlat Advocaten aansprakelijk stellen, maar niet de vennoten van Adverlat Advocaten, de mandatarissen van Adverlat Advocaten, de aangestelden van Adverlat Advocaten en/of de advocaten verbonden aan Adverlat Advocaten. 
Adverlat Advocaten kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke tekortkomingen van derden (daaronder ook begrepen (gespecialiseerde en/of buitenlandse) advocaten die niet verbonden zijn aan Adverlat Advocaten) die door haar worden ingeschakeld, zelfs niet indien deze derden hun vergoeding / erelonen en kosten aan Adverlat Advocaten zouden aanrekenen en/of deze derden als een onderaannemer van Adverlat Advocaten aangezien zouden worden. Adverlat Advocaten kan immers niet instaan voor de competenties van deze derden die niet haar eigen competenties zijn. Adverlat Advocaten kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de keuze van derden die door haar of door de Cliënt op haar aanraden worden ingeschakeld. Het staat de Cliënt vrij rechtstreeks met de ingeschakelde derden contractuele afspraken (over hun aansprakelijkheid) te maken. 
§ 2. De Orde van Vlaamse Balies (verzekeringnemer) sloot met Amlin Europe nv (leidende verzekeraar), Zurich Insurance plc, Belgium Branch (mede-verzekeraar) en KBC Verzekeringen nv (medeverzekeraar) een verzekeringsovereenkomst “burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van advocaten” (makelaar: Vanbreda Risk & Benefits nv, B-2140 Borgerhout (België), Plantin en Moretuslei 297). 
De verzekerden onder deze verzekeringsovereenkomst zijn onder meer: 
“… 
C. de Ordes van Advocaten van de Vlaamse Balies, van zodra ze aangesloten zijn op deze polis; 
… 
F. alle advocaten die ingeschreven zijn op het tableau of op de lijst van de advocaten-stagiairs van de onder C. vermelde verzekerden, of die opgenomen zijn op een EU-lijst. Zijn eveneens verzekerd de advocaten-associaties of -vennootschappen waarin de verzekerden-advocaten hun beroepsactiviteit uitoefenen voor schadeverwekkende feiten door de verzekerden of door deze vennootschappen of associaties begaan; 
G. alle aangestelden in rechte en in feite van de verzekerden vermeld onder A., B., C., D., E. en F., en alle personen voor wie deze verzekerden burgerlijk aansprakelijk kunnen gesteld worden.” 
De dekking van deze verzekeringsovereenkomst geldt voor de aansprakelijkheidsverwekkende feiten die gebeurd zijn vanaf 1 januari 2013 en die aangegeven zijn tijdens de geldigheidsduur van deze overeenkomst voor de verzekerden die vanaf die datum aangesloten zijn. Voor de andere geldt de dekking vanaf hun datum van aansluiting ingevolge kennisgeving door de Orde van Vlaamse Balies. 
De waarborg van deze verzekeringsovereenkomst is van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten die de verzekerden uitvoeren vanuit hun in België gevestigd kantoor en onder voorbehoud van de door de verzekeringovereenkomst gemaakte verduidelijkingen. Zijn echter niet verzekerd de eisen die tegen de verzekerden ingesteld worden in de Verenigde Staten of Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de Verenigde Staten of Canada. 
De tussenkomst van de verzekeraar – onder de specifieke modaliteiten van de onderschreven verzekeringsovereenkomst – bedraagt maximaal € 1.250.000,- per schadegeval. 
[Voor aansprakelijkheidsverwekkende feiten die gebeurd zijn vanaf 1 januari 2003 t.e.m. 31 december 2012 was een gelijkaardige verzekeringsovereenkomst “burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van advocaten” gesloten tussen de Orde van Vlaamse Balies (verzekeringnemer) en Ethias nv (verzekeraar) (makelaar: Vanbreda Risk & Benefits nv, B-2140 Borgerhout (België), Plantin en Moretuslei 297).] 

§ 3. De aansprakelijkheid van Adverlat Advocaten voor iedere schade als gevolg van een haar toerekenbare tekortkoming (ongeacht de zwaarte) is beperkt tot het bedrag waarvoor zij verzekeringsdekking geniet. De Cliënt kan aldus geen aanspraak maken op een schadevergoeding (in hoofdsom, interesten en kosten) die groter is dan het bedrag dat door de verzekeraar van Adverlat Advocaten wordt uitgekeerd voor het schadegeval vermeerderd met de gebeurlijke vrijstelling die de verzekeraar krachtens de verzekeringsovereenkomst ingehouden heeft. 
De aansprakelijkheid van Adverlat Advocaten voor iedere schade als gevolg van een haar toerekenbare tekortkoming (ongeacht de zwaarte) waarvoor zij geen verzekeringsdekking zou genieten is beperkt tot het bedrag van € 25.000,- per schadegeval. 
De voormelde beperkingen van de aansprakelijkheid van Adverlat Advocaten zijn niet van toepassing voor schade die veroorzaakt is door het opzet van Adverlat Advocaten en/of van een advocaat die verbonden is aan Adverlat Advocaten en/of van een aangestelde van Adverlat Advocaten. Ingeval de Cliënt een consument is in de zin van het Wetboek van Economisch Recht zijn de voormelde beperkingen van de aansprakelijkheid van Adverlat Advocaten niet van toepassing voor schade die veroorzaakt is (a) door zowel het opzet als de grove schuld van Adverlat Advocaten, van een advocaat die verbonden is aan Adverlat Advocaten, van een aangestelde van Adverlat Advocaten of van een lasthebber van Adverlat Advocaten of (b) door het niet-uitvoeren van een verbintenis die een van de voornaamste prestaties van de overeenkomst vormt, behoudens overmacht. 
§ 4. De Cliënt vindt de gewone verzekering van Adverlat Advocaten voldoende. 
Indien de Cliënt evenwel wenst dat Adverlat Advocaten een aanvullende verzekeringsovereenkomst afsluit, dienen Adverlat Advocaten en de Cliënt hieromtrent vooraf een overeenkomst af te sluiten. Behoudens andersluidende overeenkomst zal de premie voor deze aanvullende verzekeringsovereenkomst ten laste vallen van de Cliënt en aan hem worden doorgerekend. 
§ 5. De beperkingen van aansprakelijkheid waarin dit artikel voorziet, zullen steeds geïnterpreteerd worden in de zin dat zij rechtsgeldig zijn. Ingeval een beperking van aansprakelijkheid waarin dit artikel voorziet in bepaalde hypotheses niet rechtsgeldig zou zijn, zal dergelijke hypothese geacht worden niet bedoeld te zijn. 
Artikel 11 Intellectuele eigendomsrechten 
Het is de Cliënt niet toegestaan om de door Adverlat Advocaten gemaakte adviezen, nota’s, contracten, processtukken, documenten en alle andere intellectuele werkzaamheden ongeacht in welke vorm, zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming, zelf of met behulp van derden te verveelvoudigen, openbaar te maken of op welke wijze ook te gebruiken, anders dan in het kader van de aan Adverlat Advocaten toegekende opdracht. 
Artikel 12 Beëindiging – gevolgen van de beëindiging 
§ 1. Onverminderd andere gemeenrechtelijke beëindigingswijzen van de overeenkomst tussen Adverlat Advocaten en de Cliënt hebben zowel de Cliënt als Adverlat Advocaten het recht om die overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder motivering te beëindigen. Ingeval de Cliënt een consument is in de zin van het Wetboek van Economisch Recht kan Adverlat Advocaten de overeenkomst slechts beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van minstens twee weken (onverminderd het recht van Adverlat Advocaten om haar werkzaamheden in de tussentijd te schorsen, moest de Cliënt in gebreke zijn, of om de overeenkomst te doen ontbinden wegens ernstige wanprestatie). 
De opzegging moet schriftelijk gebeuren. 

§ 2. De Cliënt is verplicht om alle werkzaamheden en kosten tot op de datum van beëindiging van de overeenkomst te voldoen evenals, zo een gunstige afwikkeling van het dossier verwacht werd, de succesfee. Adverlat Advocaten maakt een eindfactuur op en bezorgt deze aan de Cliënt. 
Adverlat Advocaten bezorgt de Cliënt op eerste verzoek zijn dossier terug. 
§ 3. Adverlat Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de beëindiging van de overeenkomst tussen haar en de Cliënt, behoudens ingeval zij omwille van wanprestatie lastens haar ontbonden zou worden. 
§ 4. De beëindiging van de overeenkomst tussen Adverlat Advocaten en de Cliënt en van de eruit volgende verbintenissen, ongeacht de oorzaak ervan, bevrijdt de partijen niet van de afspraken die ze hebben gemaakt m.b.t. de gevolgen van de beëindiging van de overeenkomst en de eruit volgende verbintenissen. 
Artikel 13 Archivering 
Adverlat Advocaten archiveert na beëindiging van elke opdracht het dossier en bewaart dit vervolgens voor een periode van vijf jaar. 
Originele documenten kunnen aan de Cliënt terugbezorgd worden en dienen desgevallend door hem gearchiveerd te worden. 
Na voormelde periode van vijf jaar wordt het dossier definitief vernietigd. 
Artikel 14 Tevredenheid 
§ 1. Indien de Cliënt ontevreden is over de verrichte werkzaamheden van een advocaat van Adverlat Advocaten, kan de Cliënt hieromtrent overleggen met de advocaat zelf. 
Indien dit overleg niet tot een oplossing leidt voor de Cliënt, wordt op diens verzoek een andere advocaat-vennoot of advocaat-medewerker van Adverlat Advocaten aangewezen om de klacht te onderzoeken en waar mogelijk te bemiddelen om tot een oplossing te komen. 
§ 2. Adverlat Advocaten streeft optimale dienstverlening na. Adverlat Advocaten kan bij de beëindiging van iedere opdracht de medewerking van de Cliënt aan een Cliëntentevredenheidsonderzoek vragen. Door middel van een antwoordformulier wordt aan de Cliënt de gelegenheid geboden om zijn ervaringen schriftelijk mee te delen aan Adverlat Advocaten. 
Artikel 15 Identificatieplicht 
Het preventieve luik van de anti-witwaswetgeving (Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, B.S. 9 februari 1993) is eveneens van toepassing verklaard op de advocatuur. In dit verband wordt in het bijzonder gewezen op artikel 3, artikel 7, artikel 26 en artikel 44 van de Wet van 11 januari 1993. 
De anti-witwaswetgeving beoogt de beteugeling van diverse witwaspraktijken. Advocaten dienen in het kader van het preventieve luik een aantal administratieve verplichtingen te vervullen en bepaalde transacties te melden. 
Op grond van een wettelijk ingestelde identificatieplicht is de advocaat verplicht de identiteit van de Cliënt te controleren. De Cliënt zal op eerste verzoek alle gevraagde identiteitsgegevens aan de hand van officiële documenten bezorgen, in voorkomend geval ook de gegevens van zijn mandatarissen. 
Een melding van bepaalde verdachte transacties dient te gebeuren bij de stafhouder, die de informatie vervolgens doorleidt aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking. Deze meldingsplicht geldt in beginsel niet in het kader van een (potentieel) rechtsgeschil. 
Het is de advocaat en de stafhouder verboden om de Cliënt in te lichten dat informatie werd meegedeeld of dat er een onderzoek aan de gang is. 
Artikel 16 Wijziging 
§ 1. Adverlat Advocaten behoudt zich het recht voor om onderhavige algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. 
Ingeval van wijziging brengt Adverlat Advocaten de gewijzigde tekst ter kennis van de Cliënt. Zulks kan via de website van Adverlat Advocaten 

§ 2. Bij gebreke aan schriftelijk protest binnen de veertien dagen na kennisgeving van de gewijzigde tekst, wordt de Cliënt geacht te hebben ingestemd met de gewijzigde tekst en bindt deze gewijzigde tekst de Cliënt voor de toekomst. 
Artikel 17 Ongeldigheid of nietigheid – tegenstrijdigheid 
§ 1. Indien één of meerdere bedingen van deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig of onafdwingbaar zouden zijn, tast dit de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bedingen van deze algemene voorwaarden niet aan. 
§ 2. Partijen engageren zich om dergelijk nietig, ongeldig of onafdwingbaar beding in onderling overleg onverwijld te vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijk beding zoveel mogelijk benadert. 
§ 3. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de verschillende taalversies van onderhavige algemene voorwaarden primeert de Nederlandse tekst, die de enige authentieke is. 
Artikel 18 Toepasselijk recht – bevoegde rechter 
§ 1. Alle overeenkomsten tussen Adverlat Advocaten en de Cliënt (inbegrepen hun totstandkoming, uitlegging, uitvoering, beëindiging en (post-contractuele) gevolgen) zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht. 
§ 2. Partijen regelen hun geschillen bij voorkeur minnelijk. 
§ 3. Met betrekking tot de invordering van erelonen wordt in het Reglement van de orde van advocaten te Antwerpen van 17 december 2012 op de invordering en taxatie van erelonen een bemiddelingsprocedure georganiseerd. Deze bemiddelingsprocedure is niet verplicht, maar Adverlat Advocaten of de Cliënt kunnen er vrijwillig een beroep op doen. De Cliënt kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en de toepassingsvoorwaarden van deze regeling op de website http://www.balieantwerpen.be > erelonen > klachten. 
De kostenbijdrage die verschuldigd is aan de orde van advocaten te Antwerpen in uitvoering van artikel 1 van voormeld reglement is – behoudens andersluidend akkoord en behoudens ingeval vastgesteld wordt dat de ingevorderde erelonen en kosten niet verschuldigd zijn door de Cliënt – integraal ten laste van de Cliënt. 
§ 4. Partijen laten voorafgaand aan elke procedure bij voorkeur, doch zonder hiertoe verplicht te zijn, de zaak oproepen tot minnelijke schikking voor het bevoegde gerecht of voor een daartoe bevoegde instantie bij de orde van advocaten. 
§ 5. Ingeval een geschil tussen Adverlat Advocaten en de Cliënt voor een gerecht gebracht wordt, zal dit geschil, met uitsluiting van enig ander forum, gebracht worden voor de gerechten van 2000 Antwerpen (m.n. het vredegerecht van het tweede kanton van Antwerpen, de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, of de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen